Skip to main content

ADY / ALN

TREFNIADAU AR GYFER PLANT ADY

Adnabyddir plant ag Anghenion Dysgu Ychwanegol trwy:

  • gymharu datblygiad y plentyn a’i cyfoedion wrth arsylwi.
  • defnyddio profion darllen/ mathemateg statudol neu brofion eraill.
  • canlyniadau asesu athrawon pan fydd pryder am unrhyw blentyn yn codi, cynhelir trafodaethau anffurfiol a ffurfiol gyda rhieni/ gofalwyr. Os bydd angen, bydd yr ysgol yn cyfeirio’r plentyn at arbenigywyr penodol, â chaniatad y rhieni/ gofalwyr. Gosodir y plentyn ar y gofrestr Anghenion Addysgiadol Ychwanegol am gyfnod o amser tra bod angen cymorth ychwanegol.Defnyddir gwasanaethau cymorth yr Awdurdod Addysg i gynghori athrawon ar strategaethau dysgu ac i ddatblygu Cynlluniau Addysg Unigol. Rhoddir y Wasanaeth Seicolegol Addysg gyngor anffurfiol neu asesiad ffurfiol yn ôl yr angen.
  • Os oes pryder gennych chi ynglyn â’ch plentyn, mae’n bwysig eich bod chi’n trafod hyn gyda’r athrawes ddosbarth a’r cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol, Mrs Karen Hopton. Bydd yr ysgol yn rhoi cefnogaeth i chi wneud penderfyniad ar y ffordd orau ymlaen.

Rydym yn ysgol sydd yn cefnogi’n llwyr tuag at anghenion addysgol ychwanegol.

ARRANGEMENTS FOR ADDITIONAL LEARNING NEEDS PUPILS

Children with Additional Learning Needs are identified by means of:

  • comparing children’s achievements and progress with their peers.
  • using suitable reading / mathematics tests supplied by the Authority or others.
  • statutory assessment results. When a concern about a child arises, formal and informal discussions are conducted with parents/ carers, regarding their children’s needs. If necessary the child will be referred to specific specialists, with the permission of parents/ carers. If necessary, the child will be placed on the Additional Learning Needs register for a while and extra support will be put in place.
  • The school uses the support services provided by the Education Authority for advice on teaching strategies and to develop Individual Educational Plans. Informal advice and formal assessments are also provided by the Educational Psychology Service.
  • If you have any concerns about your child, you are advised to speak to the class teacher and the Additional Learning Needs co-ordinator, Mrs Karen Hopton.
  • The school will be able to support and assist you to decide upon the best way forward.

The school is fully supportive and committed to pupils with SEN.