Skip to main content

Dysgu o Adref/Learning from Home

Asesiad Risg – Risk Assessment for Live Streaming of Virtual Lessons – 14.01.21

Annwyl Rieni / Gofalwyr,

Gyda’r holl bryderon ynghylch Coronavirus a sut y gallai hyn effeithio ar ddysgu eich plentyn, rydym yn cynnig rhai syniadau i barhau â’u haddysg yn ystod unrhyw absenoldebau posib. Rydym hefyd yn gwerthfawrogi bydd dysgu o adref yn dod a heriau ac felly rydym wedi paratoi gweithgareddau y gellir ei gwblhau’n annibynnol, yn ogystal â gyda chymorth oedolion. Gweler ein cyfarwyddiadau isod ar sut i gael gafael ar adnoddau dysgu gartref. Rydym wedi cynnwys taflen gweithgareddau a awgrymir ar gyfer pob grŵp blwyddyn, mi fydd yna weithgareddau pellach yn cael eu rhannu gan ddefnyddio HWB Classes. Defnyddiwch y rhain yn ychwanegol at y ‘Tasgau Dyddiol’ a restrir isod. Mae gan bob disgybl fynediad am ddim ar hwb a mynediad i holl raglenni Microsoft Office 365, Minecraft EE, G Suite a Just2Easy.

Diolch yn fawr am eich holl gefnogaeth.

 

Dear Parents/ Carers,

With all the concerns over the Coronavirus outbreak and how this might impact your child’s learning, we are offering some ideas to continue their education during any potential absences. We also appreciate that keeping children engaged in their learning whilst at home is not going to be easy and so we have prepared content for your child that can be completed both independently and with adult support. Please see our instructions below on how to access to home learning resources. We have included suggested activities sheet for each year group. Please use these in addition to the ‘Daily Tasks’ listed below. All pupils have a user name and password to gain access to HWB. They’ll have access to Microsoft Office 365, Minecraft EE, G Suite and Just2Easy.

Many thanks for all your support.

 

 

Tasgau Dyddiol ar gyfer plant:

 • Darllenwch bob dydd. Gofynnwch gwestiynau am yr hyn a allai ddigwydd nesaf.
 • Annog gweithgareddau awyr agored, a allech chi sefydlu cylched yn yr ardd gefn?
 • Ymarfer tablau (defnyddiwch TT Rockstars) (Bl.2 ac uwch)
 • Cymryd rhan mewn gweithgareddau ddyddiol Supermovers https://www.bbc.co.uk/teach/supermovers
 • Annog adio a thynnu trwy ddefnyddio adnoddau a gwrthrychau ymarferol.
 • Llythrennau a Seiniau – Llyfrau / Llyfrau blends (Disgyblion yn iau)

Daily Tasks for children:

 • Read every day. Ask questions about what might happen next.
 • Encourage outdoor activities, could you set up a circuit in the back garden?
 • Practise times tables (use TT rockstars) (Yr.2 and above)
 • Partake in daily supermover activities https://www.bbc.co.uk/teach/supermovers
 • Encourage addition and subtraction through using practical resources and objects.
 • Letters and Sounds – Books/Blending Books (Younger pupils)

 

Amserlen ddyddiol a awgrymir / A suggested daily timetable:

 

Meithrin, Derbyn a Blwyddyn 1 /Nursery, Reception & Year 1

Gweithgareddau i’w wneud Adref/ Activities to do at home – m, d, bl1

Blwyddyn 1 & 2 / Years 1 & 2

Gweithgareddau i’w wneud Adref / Activities to do at home – bl.2

Cyfarwyddiadau: Cyrraedd HWB Classes / Instructions: reaching HWB Classes

Cyfarwyddiadau: Cwblhau Gwaith ar J2e / Instructions: Completing work on j2e 

Blwyddyn 3 & 4 / Years 3 & 4

Gweithgareddau Dysgu o Adref/ Learning from Home Tasks 

Cyfarwyddiadau: Cyrraedd HWB Classes / Instructions: reaching HWB Classes

Cyfarwyddiadau: Cwblhau Gwaith ar J2e / Instructions: Completing work on j2e 

Blwyddyn 5 & 6 / Years 5 & 6

Gweithgareddau Dysgu o Adref / Home Learning Tasks

Cyfarwyddiadau: Cyrraedd HWB Classes / Instructions: reaching HWB Classes

Cyfarwyddiadau: Cwblhau Gwaith ar J2e / Instructions: Completing work on j2e

Ymuno â/Joining Google Classrooms

 

Distance-Learning j2e

Cyfarwyddiadau HWB Classes 

Apiau Cymraeg Defnyddiol/Useful Welsh Apps