Skip to main content

Blwyddyn 3 a 4 Year 3 and 4

Croeso cynnes

i dudalen

Blwyddyn 3 a 4

A warm welcome

to the

Year 3 and 4 page

 

Athrawes/Teacher:

Mrs Karen Hopton

Thema y Tymor:

Theme of the Term:
Bwyd /

Food

 

 

 

 

 

Llyfrau Darllen/
Reading Books:

Disgyblion yn derbyn Un Llyfr Saesneg ac un  Llyfr Cymraeg i ddarllen pob wythnos gan ei newid yn rheolaidd

Pupils to receive One English Book and one Welsh Book to read weekly and change regularly

Gwaith Cartref/
Homework:

Tablau ar Ddydd Llun i fod mewn erbyn Dydd Gwener

Times Tables on a Monday to be in on a Friday

Gwaith Cartref ar Ddydd Gwener i fod mewn erbyn Dydd Llun yn atgyfnerthu gwaith yr wythnos yn y dosbarth

Homework on a Friday to be returned by Monday reinforcing work completed in class during the week

*Bydd Gwaith Cartref yn cael ei gosod Ar lein y Tymor yma mewn ffeil pob disgybl yn J2Launch – Fy ffeiliau ar HWB. Diolch.

*Homework will be set Online this Term in every pupils file in J2Launch – My files on HWB. Diolch.

 

Prawf Sillafu Cymraeg a Saesneg/
Welsh and English Spelling Test:

5 Gair Cymraeg a 5 Gair Saesneg ar Ddydd Llun a phrawf sillafu ar Ddydd Gwener

5 Welsh Words and 5 English Words on a Monday and a spelling test on Friday

*Bydd hwn yn dechrau yn y flwyddyn newydd. This will begin in the new year.


Diwrnodau Ymarfer Corff / P.E Days :
Dydd Mawrth a Dydd Gwener
 Tuesday and Friday

Gwisg Addas – Dewch i’r ysgol wedi gwisgo mewn gwisg addas – “trainers”, leggings/joggers a chrys t gwyn/glas ar gyfer y wers ar  y diwrnodau yma os gwelwch yn dda.

Suitable Clothing – Please come to school dressed in suitable clothing – trainers, leggings/joggers and white or blue t-shirt to wear during the lesson on these days please.

Anturiaethau Awyr Agored/Outdoor Adventures:

Byddwn yn mynd allan ar y cae pob Dydd Llun, dewch a gwisg addas i’r ysgol os gwelwch yn dda – welis a dillad tywydd gwlyb.

We will be going out onto the field every Monday, please bring suitable clothing to school that day – wellies and wet weather clothing.

Diolch yn fawr.

TT Rockstars – Ymarfer tablau

TT Rockstars – Practising Times Tables

Peidiwch ag anghofio ymarfer TT

Rockstars yn ddyddiol.

(Cyfryneiriau wedi eu derbyn)

Don’t forget to practice

TT Rockstars daily.

(You’ve received your passwords)

 

HWB – Dysgu o bell – Gyda dysgu o bell yn parhau unwaith eto, gobeithio bod Cyfryneiriau Hwb gyda phob disgybl, os na, cysylltwch â Mrs Hopton. Bydd gwaith yn cael ei uwchlwytho i Ffeiliau’r disgyblion yn rheolaidd a chroeso i chi ddanfon negeseuon.

HWB – Distant learning – With distant learning continuing once again, I hope every pupil has their Hwb Passwords, if not, please contact Mrs Hopton. Work will be uplaoded to the Pupils’ Files regularly and you’re welcome to send messages.

Diolch yn fawr.