Skip to main content
Month: March 2017

Ein Taith Diddorol i Adeiliad Newydd Ysgol Ystalefera

Bore ma, daeth yr arwinedd digidol ar bws i Ysgol Ystalyfera. Roedd wyth disgybl o flwyddyn 5 a 6 wedi cael eu dewis i fod yn arweinwyr digidol. Yn gyntaf ,aethom ni i fewn i’r ystafell Ty Dewi i ddysgu am rol yr arweinwyr digidol. Stephen Williams oedd enw ein athro yn y dosbarth hynny. Hefyd yn grwp ni, sef grwp 2, roedd  Ysgol Cwmnedd, Ysgol Blaindilais ac wrth gwrs Ysgol Cwmllynfell, sef ni. Wedyn aethom i ddosbarth Treoci gyda Darren Long i ddysgu sut i flogio ac rwy’n credu dyma fy ffefryn. Ar ol hwnna aethon ni i gael bwyd. Cefais i sglodion, nuggets cyw iar, dwr a ffrwyth.Wedyn, cerddom ni lan i’r ystafell lle roedd google wedi dod a virtual reality googles. Roedd angen lawrlwytho app i rheoli y bocsys google. Aethon ni i’r gofod, o dan y mor, mewn llosgfynnydd, i wal enfawr Tseina, mynyddoedd eraill fel Snowdonia a llawer o lleoliadau eraill. Lan loft wedyn roedden ni wedi dringo mynydd yng Nghalafornia, gan ddysgu am ffrithiant. Ar ol ychydig o amser aethon ni mewn i’r ystafell olaf i ddysgu sut i ddanfon e-byst i bobl ar office365. Chwaraeon ni gem or enw ceiniogau ac ces i sgor o 27 a chafodd Llian yr un sgor. Bwriad y gem oedd gweld sawl 2 ceiniog gallech chi troillu mewn dau ddeg eiliad. Ar ol diwrnod hir yn Ystalefera aethon ni nol i’r ysgol yn y bws mini ac wedyn aethom gatref.

Arweinwyr Digidol YGG Cwmllynfell

Ar y 28ain o Chwefror aeth rhai o ddisgyblion YGG Cwmllunfell i Ysgol Gyfun Ystlafera, aethom ni i gynhadledd arweinwyr digidol, a phan cyrhaeddom ni aethom ni i’r neuadd ginio yn yr hen adeilad. Ar ol hyny aethom i ddysgu am Rol y Aeweinwr Digdol. Roeddwn ni wedi siarad gyda pobl o ysgolion Blaendulais a Cwmnedd ac yna trafodon ni ac ateb cwestiwnau. Nesaf, aethom ni draw i ddysgu sut i flogio ar hwb, a wedyn dechrauais i ysgrifennu’r blog yma.Wedyn, aethom ni i gael cinio, cefais i sglodion a nygets ciw iar a dwr.

Ar ol cinio aethom ni i weld dyn o Google. Defnyddion ni bocsys/VR-Virtual Realaty. Aethom ni lan i’r gofod, i weld Wal fawr Tseina, Llosgfynydd a Everest. A wedyn aethom ni i ddringo mynydd a dysgu am ffrithiant.  Ac yn olaf aethom ni i wneid pethau ar office 365 gan gynwys danfon ebyst a defnyddio excel. A wedyn aethom ni nol ir ysgol.

Taith i adeiliad newydd ysgol Ystalyfera

Ar fore 28ain o Chwefror, teithiom o’r ysgol i Ysgol Gyfun Ystalyfera, oherwydd dewysodd yr athrawon wyth disgybl  o flwyddwn 5 a 6 i fod yn  arweinydd digidol. Ar ol cyrhaeddom, gwnaeth yr athrawon cysylltu tri  ysgol i fod yn grwp 2. Yn gyntaf  cerddom lan i ystafell Ty Dewi. Fe wnaeth  Stephen Williams arwain sesiwn am Rol yr Arweinwyr0 Dygidol. Roedd rhaid siarad llawer, a chyfarthrebu gyda plant eraill er mwyn dysgu mwy am beth mae arweinwyr digidol eraill yn gwneud. Ar ol hynny aethom i ystafell Treoci lle wnaeth Darren Long ddysgu ni am floggio ar hwb. Nesaf aethom i’r ystafell ginio, cefais  sglodion, nyggets cyw iar a  salad blasus ac ysgitlaeth mefus i yfed. Ar ol hynny, am bwddin cefais crempog, oren a frwyth cymysg. Roedd y bwyd i gyd yn flasus iawn. Ar ol  hynny roeddwn wedi defnyddio VR gogls sydd yn sefyll am virtual reality gyda’r dyn o Google. Mae’n rhaid cysylltu ffon i’r bocs bach, ac chreu  dau twll i greu lle i chi rhoi eich llygaid. Hefyd gallwch lawrlwytho app sydd yn gallu rheoli’r ffon i wneud y person sydd yn gwisgo y gogls feddwl fod nhw mewn lle gwahanol e.e yn y gofod. Ar ol hynny aethom i ystafell sydd yn dysgu ni amdano office 365 ar hwb a sut i ddanfon e-bost i ein ffrindiau. Chwaraeom gem ceiniogau ac mae rhaid i chi cael arian a rhoi nhw ar y bwrdd a troelli nhw mewn 20 eiliad, a gweld faint cawsom, cefais i sgor o 27. Yn olaf, cerddom nol i’r neuadd fawr a dewedodd y athro beth mae rhaid i ni wneud. Cerddom nol ir bws ysgol i fynd adref. Dyna ddiwrnod!!

Fy Nhaith i Ystalyfera

Heddiw, es i i Ysgol Ystalafera gyda 8 disgybl, aethom ni oherwydd ni yw’r  arweinwyr digidol newydd yn ein ysgol. Yn gyntaf, dysgom ni am rol yr arweinwyr digidol a dysgom ni llawer am sut allwn ni helpu plant ac athrawon i ddysgu am y cyfryfadiron a’r Ipad’s. Yn ychwynegol, cawsom ni syniadau o ysgolion eraill. Roedd 1 grwp wedi awgrymu cael gwasanaeth pob tymor neu pob tymor er mwyn dysgu disgyblion eraill a staff am ddiogelwch ar y rhyngrwyd ac ati. Ac roedd grwp arall wedi awgrymu codi arian i brynu offer newydd sbon. Awgrymon ni creu grwp ar ol ysgol i ddysgu plant ac oedolion am gyfryfydiron. Yna dysgom ni sut i gwneud blog, roedd yn hwyl a phenderfynais i creu 1 am ein diwrnod. Roedd y bwyd yn iawn ces i nygets cyw iar a sglodion, ac i yfed cefais i ddwr a chrempog fel pwdin hefyd. Yn drydydd, aethom ni i weld rhywyn sydd yn gweithio i Google a cawson ni gyfle i ddefnyddio ‘gogls VR’ – aethom ar daith i’r gofod, i wal fawr Tseina, llosgfynydd a llawer fwy. Ac yna, dysgom ni fwy am office 365. Dysgom mwy am exel fel ein bod ni gallu gwneud swm ac hefed dysgom sut i ddanfon e-bost ac rwy’n gyfrous i ddysgu hwna i bawb yn yr ysgol.